ประวัติความเป็นมา
 ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์
 ผู้พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 
 

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 
     เว็บไซต์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เปิดใช้งานครั้งแรกในวันศุกร์ที่  6 กันยายน พ.ศ.2545 ภายใต้ชื่อ web.school.net.th/kosum ซึ่งเป็นชื่อของโครงการ  school.net.th  มีศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)
เป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะครู - นักเรียน ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการได้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 - 2548 โดยมีลิงค์ตามลำดับดังนี้
» http://members.thai.net/kosumwittayasan
» http://school.ge.go.th/kosumwittayasan
» http://school.bed.go.th/kosumwittayasan
» http://www.kosumwittayasan.com
» http://school.obec.go.th/kosumwittayasan
» http://kosum.labschools.net
» http://school.obec.go.th/kws
     จนกระทั่งปี 2549 เพื่อรองรับการพัฒนาที่มีมากยิ่งขึ้น จึงทำการจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นสากล ภายใต้ชื่อโดเมนสถาบันการศึกษาในนาม kosumwittayasan.ac.th เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549
     ในปัจจุบันเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทำการพัฒนาและเปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลาถึง 7  ปี  กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคและเหตุการณ์ต่างๆ ที่บั่นทอนกำลังใจในการพัฒนาเว็บไซต์มากมายหลายประการ  ซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าการพัฒนาตรงนี้จะหยุดไปบ้างเป็นบางช่วงเวลา เป็นวัน เป็นปีหรือต้องหยุดตลอดไป สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ได้ลบเลือนหายไปคือ  “ผลงาน” ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ตลอดจนความรู้สึกดีๆ และความสุขที่ได้จากการพัฒนาเว็บไซต์แห่งนี้..
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์
 
 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล - ข่าวสารของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้น  การเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมของคณะครู  ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
เพื่อเป็นแหล่งพบปะ  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าของโรงเรียน  ฯลฯ
 

 
   
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ติดต่อ : contact(at)kosumwittayasan.ac.th ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th