[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Google  
ค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ kosumwittayasan.ac.th
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ : แผนการเรียนรู้เพศศึกษา "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"  สำหรับครูผู้สอนรายวิชาเพศศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  เนื้อหา-สาระเพิ่มเติม เกี่ยวกับเพศศึกษา --> เว็บไซต์ http://www.teenpath.net/


    เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

  • เอนท์ตรง.คอม
  • EntTrong.com
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 

 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (28/03/2558) 
  ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการสอบจัดชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (26/03/2558) 
  ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการสอบจัดชั้นเรียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
» รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (28/03/2558)
» รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (26/03/2558)
» ตารางสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) (5/03/2558)
» ตารางสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (5/03/2558)
» เอกสารสรุปเตรียมสอบของ BRAND'S Summer Camp 2012
» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 » นางสิวินีย์ เททะสังข์ครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (8/05/2557)
1 รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช » นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดีครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (11/01/2556)
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 » นายอำนาจ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (3/09/2555)
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนร้้ที่ 1 » ไตรรัตน์ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (14/12/2554)
1 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ » นางมณีลักษ์ ราชดาครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 การรายงานพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 » นายพิบูลย์ นูวบุตรครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร » นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู วิทยฐานะครูชานาญการร.ร.มหาชัยพิทยาคาร สพท.มค. เขต 1  (30/08/2553)
1 รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย » นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
1 ผลงานการใช้โปรแกรม GSPของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ » นางสาวถนอมศรี แซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
 
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558  

  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง (ภาพกิจกรรม : ครูุสุวิทย์ การะน้อย)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ  

   โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี นักเรียนที่ดี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมประกอบพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธง (ภาพกิจกรรม : ครูปิยว
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - Classroom Meeting (ชุดที่ 2)  

     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ภาพกิจกรรม : ครูปิยวัฒน์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - Classroom Meeting (ชุดที่ 1)  

    โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ภาพกิจกรรม : ครูสุวิทย์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (ชุดที่ 2)  

   โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณโดม-หน้าเสาธง (ภาพ : ครูปิยวัฒน์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (ชุดที่ 1)  

   โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณโดม-หน้าเสาธงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (ภาพ : ครูภัทรานิษฐ์)

 
 
< กุมภาพันธ์ 2740 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
 
 
อีเมล์ @kosumwittayasan.ac.th
เว็บบอร์ด กวส.
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 1)
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 2)
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
แนะนำเว็บไซต์สำหรับนักเรียน
   
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Technology Learning Center : เทคโนโลยี แหล่งความรู้ใหม่ ในโลกออนไลน์
Dek-d.com มหานครวัยรุ่นออนไลน์
 
ก้าวทุกวินาที... สหวิชา.คอม
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
แนะนำเว็บไซต์หน่วยงาน
   
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 
  IP : 54.163.89.150
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 14 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 14 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 7167 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 143621 ip
  เริ่มนับ 6 กันยายน 2552 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ติดต่อ : contact(at)kosumwittayasan.ac.th ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th
Login : ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน Logout : ออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน