[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Google  
ค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ kosumwittayasan.ac.th
 
 
  
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 

 
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน 1 อัตรา (29/05/2557) 
  ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกาศรับสมัครครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอรับบริจาคโลหิต (22/05/2557) 
   โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามจะมาขอรับบริจาคโลหิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่มีอายุ 17 ปี และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
» ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน 1 อัตรา (29/05/2557)
» โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม ขอรับบริจาคโลหิต (22/05/2557)
» ประกาศรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (22/05/2557)
» ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (8/05/2557)
» เอกสารสรุปเตรียมสอบของ BRAND'S Summer Camp 2012
» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 » นางสิวินีย์ เททะสังข์ครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (8/05/2557)
1 รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช » นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดีครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (11/01/2556)
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 » นายอำนาจ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (3/09/2555)
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนร้้ที่ 1 » ไตรรัตน์ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (14/12/2554)
1 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ » นางมณีลักษ์ ราชดาครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 การรายงานพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 » นายพิบูลย์ นูวบุตรครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร » นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู วิทยฐานะครูชานาญการร.ร.มหาชัยพิทยาคาร สพท.มค. เขต 1  (30/08/2553)
1 รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย » นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
1 ผลงานการใช้โปรแกรม GSPของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ » นางสาวถนอมศรี แซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
 
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2557  

  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ภาพกิจกรรม : อ.ปิยวัฒน์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีสวนสนามลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2557  

   คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถานปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยมีผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรม : อ.ปิยวัฒน์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557  

   คณะครู และนักเรียนยุวกาชาด ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรม : อ.ปิยวัฒน์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
วงดนตรีลูกทุ่ง แสดงงานกาชาด 2557 วันที่ 26,30 มกราคม 257  

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ได้แสดงโชว์ ณ เวทีกลาง งานกาชาด 2557  วันที่  26 , 30  มกราคม  2557
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ม.3 (ชุดที่ 2)  

 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม.3 วันที่ 15-17 มกราคม 2557 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ภาพกิจกรรม อ.ภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ม.3 (ชุดที่ 1)  

  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม.3 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ภาพกิจกรรม : อ.ปิยวัฒน์ จันสุก)
 
 
< กุมภาพันธ์ 2740 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
 
 
อีเมล์ @kosumwittayasan.ac.th
เว็บบอร์ด กวส.
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 1)
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 2)
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
แนะนำเว็บไซต์สำหรับนักเรียน
   
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Technology Learning Center : เทคโนโลยี แหล่งความรู้ใหม่ ในโลกออนไลน์
Dek-d.com มหานครวัยรุ่นออนไลน์
 
ก้าวทุกวินาที... สหวิชา.คอม
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
แนะนำเว็บไซต์หน่วยงาน
   
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 
  IP : 54.82.116.210
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1866 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 31755 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 133688 ip
  เริ่มนับ 6 กันยายน 2552 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บมาสเตอร์ : นายกฤษฎา ศิริแก้วเลิศ kritsada_spk(at)hotmail.com ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th
Login : ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน Logout : ออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน