[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Google  
ค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ kosumwittayasan.ac.th
 
 
 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข ในการแข่งขันรอบระดับชาติ  คลิ๊กชมภาพ


 
 
 
 


งดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  แสดงในงาน "ธนาคารกรุงไทยอีสาน2"  วันที่  16  มกราคม  2559  ณ สนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด


 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาลูกเสือวิสามัญ ระดับ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2558  
วันที่  14 - 15  มกราคม  2559  ณ ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสืมา  คลิ๊กชมภาพ 


   


 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ : กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) ปี 2556-2558
ข้อมูลกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2558
แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการ
สรุปกิจกรรมตามโครงการ
กลยุทธ์สพฐ./กลยุทธ์ สพม.26/กลยุทธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 

 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (29/01/2559) 
   ตามที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ เรียบร้อย โดยมีผลเป็นดังนี้
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน (25/01/2559) 
   ด้วยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
» ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (29/01/2559)
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน (25/01/2559)
» ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) (15/09/2558)
» ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (15/09/2558)
» เอกสารสรุปเตรียมสอบของ BRAND'S Summer Camp 2012
» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 » นางสิวินีย์ เททะสังข์ครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (8/05/2557)
1 รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช » นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดีครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (11/01/2556)
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 » นายอำนาจ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (3/09/2555)
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนร้้ที่ 1 » ไตรรัตน์ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (14/12/2554)
1 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ » นางมณีลักษ์ ราชดาครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 การรายงานพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 » นายพิบูลย์ นูวบุตรครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร » นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู วิทยฐานะครูชานาญการร.ร.มหาชัยพิทยาคาร สพท.มค. เขต 1  (30/08/2553)
1 รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย » นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
1 ผลงานการใช้โปรแกรม GSPของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ » นางสาวถนอมศรี แซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
 
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่65 ระดับชาติ  

 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 รอบระดับชาติ  วันที่  29 - 31  มกราคม  2559 ณ โรงเรียนนวมินทรา
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ แสดงงาน"ธนาคารกรุงไทยอีสาน2"  

 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ แสดงงาน"ธนาคารกรุงไทยอีสาน2"  วันที่  16  มกราคม  2559  ณ สนามกีฬากลาง  จ.ร้อยเอ็ด
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมและทัศนศึกษาลูกเสือวิสามัญ ม.4 ปีการศึกษา 2559  

 ลูกเสือวิสามัญระดับ ม. 4  กิจกรรมค่ายพักแรมและทัศนศึกษา วันที่  14 - 15  มกราคม  2559  ณ ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา  ทัศนศึกษา วัดหลวงพ่อคูณ2  สวน Gold Garden , ตลาดไทยสามัคคี  , &n
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณอายุราชการ 2558  

   โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 บริเวณอาคารโดม (ภาพกิจกรรม : ครูสุวิทย์ การะน้อย)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ประเมินต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน  

    คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมาทำการประเมินคัดเลือกต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 4 (ภาพกิจกรรม : ครูสุวิทย์)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2558 ที่จังหวัดระยอง  

  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 3-5 กันยายน 2558 ที่จังหวัดระยอง (ภาพกิจกรรม : ครูสุวิทย์ การะน้อย)
 
 
< กุมภาพันธ์ 2740 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
 
 
 

ชื่อ-สกุล
อีเมล์หรือเว็บไซต์
กรอกรหัสที่ปรากฎลงในช่องนี้
ข้อความ »
Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
แทรก Smilies

 
 
 
 
อีเมล์ @kosumwittayasan.ac.th
เว็บบอร์ด กวส.
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 1)
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 2)
 
 
 
 
 
   
หนังสือราชการ » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
 
 
   
 
 
   
 
 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
แนะนำเว็บไซต์สำหรับนักเรียน
   
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Technology Learning Center : เทคโนโลยี แหล่งความรู้ใหม่ ในโลกออนไลน์
Dek-d.com มหานครวัยรุ่นออนไลน์
 
ก้าวทุกวินาที... สหวิชา.คอม
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
แนะนำเว็บไซต์หน่วยงาน
   
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 
  IP : 54.167.83.224
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 44 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 630 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 1871 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 160164 ip
  เริ่มนับ 6 กันยายน 2552 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ติดต่อ : contact(at)kosumwittayasan.ac.th ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th
Login : ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน Logout : ออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน