[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
Google  
ค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ kosumwittayasan.ac.th
 
 

เพลง เด็กดี ก.ว.ส.
เนื้อเพลง
Sound เพลง

 

ขอขอบคุณ  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
ที่ได้กรุณาให้ที่พักกับคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 
จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นอย่างดี 
ขอขอบพระคุณ  มาณ โอกาสนี้.....

ภาพวงดนตรีลูกทุ่งแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 จ.นครพนม...คลิ๊ก

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์แสดงงาน "วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน"   18  ธันวาคม  2556
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ แข่งขันรายการมหกรรมดนตรีเทิดไท้คีตราชัน
วันที่    ๑ - ๕   ธันวาคม  ๒๕๕๖
ณ เวทีวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 (22/02/2557) 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (22/02/2557) 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 1, 3-5 มีนาคม 2557
» ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 (22/02/2557)
» ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (22/02/2557)
» เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียน (22/02/2557)
» ปฏิทินรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 (21/02/2557)
» เอกสารสรุปเตรียมสอบของ BRAND'S Summer Camp 2012
» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช » นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดีครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (11/01/2556)
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 » นายอำนาจ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (3/09/2555)
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนร้้ที่ 1 » ไตรรัตน์ นานอกครู ชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26  (14/12/2554)
1 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ » นางมณีลักษ์ ราชดาครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 การรายงานพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 » นายพิบูลย์ นูวบุตรครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (29/11/2553)
1 รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร » นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู วิทยฐานะครูชานาญการร.ร.มหาชัยพิทยาคาร สพท.มค. เขต 1  (30/08/2553)
1 รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย » นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนครูชำนาญการร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
1 ผลงานการใช้โปรแกรม GSPของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ » นางสาวถนอมศรี แซ่เล้าครูชำนาญการพิเศษร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (18/03/2553)
1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเซตและการให้เหตุผล » นางสาวถนอมศรี แซ่เล้า ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพท.มค. เขต 3  (15/03/2553)
 
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
วงดนตรีลูกทุ่ง แสดงงานกาชาด 2557 วันที่ 26,30 มกราคม 257  

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ได้แสดงโชว์ ณ เวทีกลาง งานกาชาด 2557  วันที่  26 , 30  มกราคม  2557
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ม.3 (ชุดที่ 2)  

 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม.3 วันที่ 15-17 มกราคม 2557 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ภาพกิจกรรม อ.ภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ม.3 (ชุดที่ 1)  

  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม.3 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ภาพกิจกรรม : อ.ปิยวัฒน์ จันสุก)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.2 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน  

  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร (ภาพกิจกรรม : อ.สุวิทย์ การะน้อย)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรและแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557  

  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ และกิจกรรมมุทิตาจิตระหว่างนักเรียนกับครูที่ปรึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 2 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์และบริเวณหน้าเสาธง (ภาพกิจกรรม : ครูุสุวิทย์ การะน้อย)
คลิก!! ชมภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่-บุคลากร  

   คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ภาพกิจกรรม : ครูุสุวิทย์ การะน้อย)
 
 
< กุมภาพันธ์ 2740 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
 
 
 

ชื่อ-สกุล
อีเมล์หรือเว็บไซต์
กรอกรหัสที่ปรากฎลงในช่องนี้
ข้อความ »
Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
แทรก Smilies

 
 
 
 
อีเมล์ @kosumwittayasan.ac.th
เว็บบอร์ด กวส.
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 1)
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning : 2)
 
 
 
 
 
   
หนังสือราชการ » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
 
 
   
 
 
   
 
 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
แนะนำเว็บไซต์สำหรับนักเรียน
   
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Technology Learning Center : เทคโนโลยี แหล่งความรู้ใหม่ ในโลกออนไลน์
Dek-d.com มหานครวัยรุ่นออนไลน์
 
ก้าวทุกวินาที... สหวิชา.คอม
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
แนะนำเว็บไซต์หน่วยงาน
   
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 
  IP : 54.211.190.232
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ip
ผู้เข้าชมวันนี้ 73 ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1656 ip
ผู้เข้าชมปีนี้ 9397 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด 111330 ip
  เริ่มนับ 6 กันยายน 2552 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บมาสเตอร์ : นายกฤษฎา ศิริแก้วเลิศ kritsada_spk(at)hotmail.com ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th
Login : ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน Logout : ออกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน